ADHD

Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som karakteriseras av symtom inom områdena uppmärksamhet och aktivitetsnivå. Kärnsymtom vid ADHD är:

• Uppmärksamhetsproblem
• Impulsivitet
• Överaktivitet

Alla med ADHD har inte problem inom alla symtomområden. Det finns tre typer av ADHD.

·      De som har problem med alla tre symtomområdena (uppmärksamhet, impulsivitet, överaktivitet), vilket kallas adhd, kombinerad form. Här har man ofta stora uppmärksamhetsproblem. är mycket impulsiv och har hög aktivitetsgrad.
·      De som främst har uppmärksamhetsproblem, vilket kallas adhd, huvudsakligen ouppmärksam form (kallas ibland ADD i vardagligt tal). Dessa barn kan vara passiva och mer inåtvända och har ofta svårt med ”startmotor” (att komma igång med saker).
·      De som främst har problem med hyperaktivitet och impulsivitet, vilket kallas adhd, huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form. Här har man inga (eller väldigt få) svårigheter med uppmärksamhet men är impulsiv och överaktiv.
Kännetecknande för adhd är att ha svårt att uppmärksamma detaljer, hålla fokus på uppgifter, organisera och slutföra arbete. Människor med adhd kan ibland verka impulsiva och rastlösa. Det är inte ovanligt att man vid adhd också har svårt med emotionell reglering och självreglering.

Det finns ingen enskild orsak till adhd, utan det är oftast en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Diagnosen ställs efter en utredning som innefattar läkarundersökning och psykologtestning. Behandling kan innefatta medicinering, psykoterapi eller en kombination av båda.
ADHD i relation till PANS

Adhd räknas som ett utvecklingsrelaterat tillstånd, vilket betyder att det ska ha uppstått i barndomen, enligt diagnoskriterierna måste symtomen ha funnits före 12 års ålder. Att ADHD samvarierar med PANS står helt klart, det nämns i både amerikanska och svenska studier. Precis som vid autism har dock flera föräldrar intrycket av att adhd-problemtik uppstått först i samband med eller efter insjuknande i PANS.

Man vet idag inte om PANS kan utlösa adhd, men det vi vet är att PANS har en förmåga att se ut som ett flertal andra psykiatriska tillstånd, exempelvis ätstörningar, psykossjukdomar, OCD/tvångssyndrom, Tourettes syndrom med flera. Flera av adhd-symtomen är också vanliga att de uppstår vid insjuknandet i PANS, exempelvis rastlöshet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter.Det är också givetvis så att man kan ha adhd och sedan få PANS.

Det är alltså svårt att veta vad som är vad, och vid ett akut insjuknande i PANS där symtomen uppkommer plötsligt och tillsammans med andra PANS-relaterade symtom är det sannolikt klokast att se det som en del av sjukdomsbilden. Det finns ingen forskning på adhd-medicinering vid PANS, men erfarenhetsmässigt från föräldrar i föreningen vet vi att en del barn med PANS har god hjälp av adhd-medicinering om symtomen visat sig kvarstå även efter behandlad PANS.