Hjälp från LSS eller SoL

Vad innebär LSS och vilken hjälp går att få (med eller utan annan diagnos än PANS)?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller för tre grupper, sk ”personkretsar”:

1.     Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2.     Personer med betydande- och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3.     Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Lagen ska ge personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Man kan ansöka skriftligt, muntligt eller i ett möte med en biståndshandläggare i sin hemkommun. Man behöver också bifoga vissa handlingar, såsom läkar- och psykologintyg/-utredningar och dylikt som stöder diagnosen. Vårdnadshavare kan ansöka för sitt barn, men biståndshandläggaren behöver alltid träffa den i vars namn ansökan görs, antingen i hemmet eller hos kommunen.

När en insats enligt LSS gäller ett barn ska kommunen ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Barnet ska få information och möjlighet att framföra sina åsikter, med hänsyn till ålder och mognad. De kan också vilja ta kontakt med andra vårdkontakter, men detta måste i så fall godkännas av den det berör eller dess vårdnadshavare (om det gäller ett barn eller en omyndig person). En ansökan kan avslås helt eller delvis eller bifallas. Om den bifalls ska även en personlig plan göras och följas upp årsvis.

De olika insatserna man kan söka om man ingår i någon av de tre personkretsarna i LSS är:

  1. Rådgivning och stöd. Detta är ett komplement till den vård- och det stöd som ges av Regionen och faller under Regionens ansvar (rehabilitering, habilitering, socialtjänst). Det  kan till exempel vara information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger stöd och insatser. Både den sökande själv och dennes anhöriga kan få rådgivning och stöd.
  2. Personlig assistans. För att ha rätt till denna insats måste du ha en stor, omfattande och varaktig funktionsnedsättning och behöva hjälp med grundläggande behov, dvs personlig hygien (duscha, gå på toaletten, tvätta dig), måltider (hjälp med att föra maten till munnen och äta), på- och avklädning, kommunikation med omgivningen och/eller annan hjälp som kräver stora kunskaper om just din funktionsnedsättning. Om du beviljas personlig assistans har du även rätt till hjälp med andra personliga behov såsom hushållssysslor, fritidsaktiviteter och umgänge med släkt och vänner.
  3. Ledsagarassistans. Det kan hjälpa dig som har mycket svårt att på egen hand komma ut och lätt blir isolerad hemma. En ledsagare kan underlätta för att kunna delta i fritids-och kulturaktiviteter som att träffa vänner, delta i föreningsliv eller utöva sportaktiviteter. Den här insatsen ingår i insats 3 och 9.
  4. Kontaktperson. Den här insatsen liknar insats 3 och kan sökas av dig som är socialt isolerad eller har ett begränsat nätverk. En kontaktperson är en medmänniska som fungerar som en vän att umgås med och göra olika aktiviteter ni gemensamt kommer fram till, till exempel träna, fika, gå på promenad, gå på bio eller konsert.
  5. Avlösarservice i hemmet. Insatsen ger anhöriga och närstående tillfällig avlastning för att till exempel kunna uträtta ärenden utanför hemmet, fritidsintressen eller ägna tid åt andra familjemedlemmar. Avlösning kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet.
  6. Korttidsvistelse utanför det  egna hemmet. Denna instans innebär att du tillfälligt bor på korttidshem eller i korttidsfamilj under kortare eller längre tid, antingen regelbundet eller vid akuta behov. Det kan även vara läger-eller kolloverksamhet. Målet är att du ska få miljöombyte och rekreation och dina anhöriga avlastning och avkoppling.
  7. Korttidstillsyn för ungdom över tolv år. Det här innebär fortsatt fritids efter skoltid och på lov för de barn över 12 år som har omfattande funktionsnedsättningar och behov.
  8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. Boendet är för barn och ungdomar upp till 21 år som en del av tiden eller inte alls kan bo i föräldrahemmet pga sin funktionsnedsättning.
  9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna vars behov av omvårdnad, tillsyn, trygghet eller säkerhet inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Bostad med särskild service finns i tre former: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad, beroende på behov av stöd.
  10. Daglig verksamhet. En daglig verksamhet är för personer i yrkesverksam ålder som ingår i personkrets 1 eller 2, det vill säga personer som har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism, autismliknande tillstånd eller som fått en hjärnskada i vuxen ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det är till för att erbjuda meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet, gemenskap och verksamhet som ska vara anpassad efter dina intressen, förutsättningar och behov.

SoL – Ansökan enligt socialtjänstlagen, en möjlighet för dig som inte är berättigad enligt LSS.

Man söker på samma sätt som LSS och proceduren går till på liknande sätt. En skillnad är dock att kommunen får ta ut avgifter för insatser vis SoL.

Läs mer på din kommuns hemsida under ”socialtjänst” eller Funktionshinderguiden.