Christopher Gillberg

Akut insjuknande i förödande psykiatriskt tillstånd hos barn och ungdomar – PANS schizofreni eller vad?

Sammanfattning av föreläsning som gavs under SANE Sweden 2019 PANS Conference

Christopher Gillberg är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet och leder Gillbergcentrum.

Gillberg inledde med att föreslå att det kanske är dags att tänka om kring begreppet PANS, att det inte är så säkert att det är pediatriskt (det vill säga att det bara drabbar barn) som P:et står för, och kanske skulle man också hellre tala om insjuknandet som dramatiskt än akut.

Gillberg gick igenom ESSENCE som står för Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations (tidiga symtomatiska syndrom som motiverar kliniska utvecklingsneurologiska undersökningar) som är ett paraplybegrepp för hela gruppen av utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska tillstånd som uppstår under tidig barndom och väsentligt påverkar funktionsförmåga.

Gillberg tog sedan upp egna tidiga fallbeskrivningar, fall som han tror att vi med den kunskap som finns idag skulle kalla PANS. En av fallbeskrivningarna rörde en nioårig flicka med vad han då kallade ”schizofreniform psykos” som uppstått av mykoplasmapneumoni-encefalit. Flickan hade ett akut insjuknande i tics, OCD och psykotiska symtom (Gillberg, 1980). En annan fallbeskrivning gällde en 14-årig pojke med Asperger syndrom och återkommande psykoser. Han blev plötsligt deprimerad och psykotisk och i symtombilden fanns både tics och OCD (Gillberg, 1985).

Gillberg ställde sedan en öppen fråga om hur vi ska se på andra syndrom som på många sätt liknar PANS. Ett exempel var Kleine-Levins sjukdom, en sjukdom som kommer och går i episoder men onormal trötthet/sömnbehov och överätande, där också beteendestörningar och andra psykiatriska symtom är förekommande. Kanske skulle flera av dessa fall idag bedömas som PANS? Han nämnde också Heller syndrom, regressiv autism, där barn före fyra års ålder plötsligt försämras och går tillbaka i utvecklingen. Gillberg pekade på att om man tittar på diagnoskriterierna för PANS så kan alla dessa symtom finnas vid regressiv autism också.

Han berättade vidare att de i Glasgow i Skottland sett ett ökat antal fall av Sydenhams korea och att de förmodar att detta är kopplat till att man slutat skriva ut antibiotika för streptokocker i primärvården där. Nu har de 20 nya fall med en klassisk presentation av Sydenhams korea, psykiatriskt har dessa patienter dock samma symtombild som den vi ser vid PANS.

Gillberg tryckte också på vikten av att göra uppföljningsstudier på barn med PANS och menade att troligen är både föräldrar och barn själva intresserade av att ingå i sådana.

Gillberg presenterade slutligen ett förslag på vilka kompetenser som bör ingå i ett team som utreder och behandlar PANS och menade att det behövs två, tre sådana team i landet.

Referenser:
Gillberg, C. Schizophreniform psychosis in a case of mycoplasma pneumoniae encephalitis. J Autism Dev Disord 10, 153–158 (1980)
https://link.springer..

Gillberg, C. Asperger’s syndrome and recurrent psychosis — A case study. J Autism Dev Disord 15, 389–397 (1985)
https://pubmed..

 

Rapporten, sidan 26 Sane_konferens_rapporten

ACUTE ONSET DEVASTATING PSYCHIATRIC DISORDER IN CHILD AND ADOLESCENT POPULATIONS: PANS, SCHIZOPHRENIA; ENCEPHALITIS OR WHAT?
Christopher Gillberg, MD, Professor of Child and Adolescent Psychiatry, University of Gothenburg, Sweden.
Moderator: Nedjma Chaouche