Sanes stadgar

Här är föreningens stadgar. Vi välkomnar alla att bli medlemmar, här kan du bli medlem och betala direkt med ditt kort.

Stadgar för Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation

1. Syfte:

Förbundets syfte är:
• Att vara ett nätverk för medlemmarna och deras familjer.
• Att samla och sprida information om frågor som rör PANS/PANDAS och andra misstänkta neuroinflammatoriska/infektionsutlösta/autoimmuna OCD-, tics-, ångesttillstånd.
• Att verka för att tidig diagnos och behandling och annat stöd till sjuka och deras familjer blir tillgängligt för alla i patientgruppen i Sverige och världen.
• Att aktivt driva frågor som rör forskning och kunskapsutveckling.
• Aktivt samverka med andra organisationer som gränsar till/överlappar våra frågor.

2. Medlemskap:

Medlemskap i föreningen är öppet för alla som har misstänkt eller konstaterat neuroinflammatoriskt tillstånd med psykiatrisk presentation; för anhöriga och professionella på området samt för övriga som vill stödja förbundets syfte.

3. Stämma:

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Stämma skall hållas vartannat år, senast i april månad. Vid stämman skall följande ärenden behandlas:

• Fråga om kallelse behörigen skett.
• Fastställande av ombudsförteckning och dagordning.
• Val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare
• Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
• Revisorernas berättelse.
• Ansvarsfrihet för styrelsen.
• Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan, budget och arvoden.
• Val av styrelse, revisor och valberedning.
• Styrelseförslag och motioner.
• Övriga frågor.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman. Kallelse till stämman skall vara utsänd senast fyra veckor före stämman. Kallelse sker per epost. Stämmohandlingarna skall finnas tillgängliga på mötet samt skickas på begäran senast två veckor före mötet till den medlem som så önskar.

Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Vid stämman har alla närvarande medlemmar rösträtt. Det är möjligt att rösta genom ombud med fullmakt om man inte kan närvara. Omröstning vid stämman sker öppet, om inte närvarande röstberättigade begär sluten omröstning.
Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Extra stämma kan inkallas om styrelsen eller en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver.

4. Styrelse

Vid stämman väljs en styrelse som skall bestå av minst fem ledamöter.
Föreningens ordförande, som väljs på två år utses av stämman. Övriga i styrelsen väljs på två år. Utöver ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Utöver detta kan även 1-2 suppleanter väljas.

5. Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs av stämman en revisor, och om möjligt en revisorssuppleant. Mandattiden är två år.
Valbar är en myndig person som inte sitter i styrelsen. Revisor och revisorssuppleant behöver inte vara medlemmar i föreningen.
Föreningens räkenskaper jämte vederbörliga handlingar skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före stämman.

6. Stadgeändring

Stadgarna kan ändras av en stämma om samtliga närvarande är eniga. Annars krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande stämmor varav ett är ordinarie. Förslag till stadgeändring skall bifogas stämmohandlingarna.

7. Valberedning

Vid varje stämma väljs en valberedning. Den skall bestå av två till tre ledamöter varav en utses till sammankallande. Mandatperioden är två år.

8. Firmateckning

Styrelsen beslutar vem eller vilka som tecknar firma för förbundet.

9. Suspendering och permanent uteslutning

Om en medlem motverkar förbundets ändamål, bryter mot dess stadgar eller på annat sätt agerar så att föreningen riskerar att skadas kan den personen komma att suspenderas och senare uteslutas permanent från föreningen. Riksstyrelsen kan på ett styrelsemöte besluta att suspendera en medlem. Suspenderingen innebär en omedelbar avstängning från att delta i verksamhet och beslut inom såväl riksförening som lokalförening fram till nästa stämma där frågan om permanent uteslutning ska prövas.

10. Upplösning

För upplösning krävs beslut med 2/3 majoritet på två efterföljande stämmor. Om minst tio medlemmar önskar ha kvar föreningen kan den ej upplösas. I händelse av upplösning beslutas om eventuella arkivalier i samråd med Riksarkivet. Stämman beslutar om hur föreningens tillgångar skall överlåtas till annan verksamhet som verkar för något eller några av föreningens intressen.