Vilken hjälp finns att få som anhörig?

Kommunerna är enligt socialtjänstlagen skyldiga att erbjuda stöd till närstående (familj, partner, nära släkting, granne, vän som vårdar sina kära). Hur det stödet ser ut och i vilken form kan skilja mellan kommunerna och kan vara olika beroende på vilka behov den anhöriga har.

Det bästa är att vända sig direkt till den kommun man bor i och/eller läsa på deras hemsida. Sök t ex på anhörigstöd/anhörigkonsulent/socialnämnd/biståndshandläggare/handlikappförvaltning eller ring din kommuns växel.

Kommunalt anhörigstöd kan ibland också gå att få som ung anhörig, t ex till syskon. Via kommunen ansöker man sedan om anhörigstöd och efter handläggning delges man ett beslut. Det är inte säkert att man får det stöd man sökt om, ansökan kan avslås av kommunen och då har man rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten om man önskar gå vidare med ärendet om man ej fått gehör hos kommunens förvaltning.

På nationellt kompetenscentrum anhörigstöd, NKA finns mycket information om att vara anhörig för den som är mer intresserad.

Här följer några exempel på vanliga former av anhörigstöd:

Avlösning
Detta innebär att den som du vårdar flyttar till ett sjukhem under en period, så att du som anhörig kan få vila. Det finns också möjlighet till växelvis boende på dessa två ställen, sk växelvård.

Hemtjänst en del av dygnet eller dagverksamhet

Individuella samtal och/eller stödgrupper för anhöriga
Dessa kan vara allmänna eller specifikt inriktade på vanligt förekommande sjukdomar/ohälsa och kan ges i kommunal- eller regional regi, Anhörigas riksförbund eller t ex via kyrka eller frivilligorganisation så som t ex Mind och Röda Korset.

Det ges även stöd för medlemmar i Sane som specifikt inriktas på den väldigt speciella situation man befinner sig i som nära anhörig till en familjemedlem med PANS. Du kan nå oss på vår stödtelefon måndagar och onsdagar 08:30-10:30 eller finna stöd hos andra drabbade i vår öppna facebookgrupp ”PANS PANDAS – Sanes grupp för alla intresserade”.
Vi har även en stängd medlemsgrupp som du får tillgång till när du blir medlem. Här kan du läsa mer om att bli medlem i Sane. Varmt välkommen!

Hjälp i form av en fast vårdkontakt som samordnar vårdinsatser och sköter kontakter med socialtjänsten och Försäkringskassan å era vägnar
Detta gäller för den som har flera samtidigt förekommande sjukdomar och kan vara en vårdpersonal som antingen utsetts av verksamhetschef inom vården eller begärts av närstående.

I vissa fall går det att söka ekonomisk ersättning
Detta söks oftast via Försäkringskassan. En förälder som behövt gå ner i tid på sitt arbete för att vårda sitt barn i minst 6 månader kan söka omvårdnadbidrag. Efter att man skickat in en kort ansökan via Försäkringskassans e-tjänst blir man kallad till en längre telefonintervju med en handläggare. Gemensamt går ni igenom hur ett typiskt dygn i ert liv ser ut, vad ditt barn har för svårigheter och vad hen behöver extra hjälp och stöd med som går utöver vanligt föräldraansvar för den ålder ditt barn är i. På Habilitering & Hälsas hemsida finns bra tips att tänka på inför intervjun. Även Försäkringskassans hemsida har bra information, där kan man läsa om flera andra typer av ersättningar som man i vissa fall kan vara berättigad till att söka.

Källor: 1177.se, Försäkringskassan, vårdgivarguiden.se