Ny forskning och nya rapporter

Paediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) and intravenous immunoglobulin (IVIG): comprehensive open-label trial in ten children

En ny svensk studie av Hajjari et al. i ”BMC Psychiatry” visar positiva resultat av hög dos IVIG-behandling vid svår #pans. I studien, där tio barn med svår pans deltog, uppvisade nio av dessa en kliniskt signifikant förbättring av symptom efter tre stycken IVIG-behandlingar. Sju av de tio deltagarna i studien gick från svår till mild pans eller remission.

”This open-label prospective IVIG treatment trial in 10 children with PANS demonstrated substantial improvements in PANS symptom severity and impairment (including OCD symptoms), global functioning and school attendance after 3 monthly IVIG treatments. From severe illness at baseline, 9 patients were clinical responders with > 30% improvement, and 7 patients improved to mild illness or remission. Side effects of previously well-known type (mostly headache, nausea) were temporarily moderate to severe, but no patient discontinued the trial due to side effects.”

Läs studien i sin helhet här: https://bmcpsychiatry…

 

Infection and speech: Disfluency and other speech symptoms in Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome

Detta är en rapport av en enkätstudie om ev. påverkan på talet av PANS/PANDAS, med frågeformulär till föräldrar i Sane. 55 svar inkluderades. Studien var ett examensarbete i logopedi vid Karolinska Institutet av Una Prosell och Hanna Norman, med handledning av Anita McAllister och Per Alm. Resultatet gav stöd för att PANS/PANDAS kan påverka talflytet. De rapporterade symptomen överlappar med stamning, men det är oklart i vilken utsträckning barnen skulle fått diagnosen stamning.

Läs studien i sin helhet här: https://www.sciencedirect…

 

Streptococcal Infection as a Major Historical Cause of Stuttering: Data, Mechanisms, and Current Importance

Per Alm bedriver forskning om stamning vid Uppsala Universitet. När Susan Swedo beskrev streptokockutlöst inflammation i hjärnan under barndomen (PANDAS) så visade hon på likheterna med streptokockutlöst reumatisk feber och Sydenhams korea. När penicillinet gjorde sitt intåg efter andra världskriget gjordes stora framsteg i kampen mot de streptokockstammar som utlöste dessa sjukdomar. Per Alm har visat hur den kraftiga nedgången av dessa sjukdomar hade en motsvarighet i en tidsmässigt samtidig nedgång i streptokockutlöst stamning. Per Alms forskning har öppnat upp för att det är viktigt att se om PANDAS, med enormt varierande vokala och motoriska tics och problemen med tvång och munmotorik vid restriktiv ätstörning, kanske ibland manifesterar sig främst som hastigt påkommen stamning. Då kanske det handlar om aktiv antibiotikabehandling på samma sätt som då reumatisk feber nästan utrotades. En viktig början är att ta hjälp av logopeder i det diagnostiska arbetet och ta fram fallbeskrivningar.

Läs studien i sin helhet här: https://www.frontiersin…

 

Immunological causes of obsessive-compulsive disorder: is it time for the concept of an “autoimmune OCD” subtype?

Sedan Susan Swedo presenterade PANDAS 1998 har mycket hänt. Det är inte längre kontroversiellt att allvarlig OCD kan bero på en autoimmun process. Det som utvecklats är de diagnostiska undersökningsmetoderna som visar att det kan handla om olika infektioner som utlösande faktor, speciella antikroppar mot nervceller eller vara en del i andra autoimmuna sjukdomar. Ett nätverk av europeiska forskare inom neuroimmunologi har i denna artikel sammanfattat kunskapsläget. De beskriver den kliniska bilden, som utöver OCD uppvisar en rad symtom som pekar på en inflammatorisk reaktion i basala ganglierna. Artikeln redogör för vilka undersökningar som då skall göras och vilka behandlingsmöjligheter som finns. Kunskapsutvecklingen går så fort att många inom psykiatri och neurologi som kommer i kontakt med denna sjukdomsbild med fördel kan hänvisas till att läsa ”Immunological causes of obsessive-compulsive disorder: is it time for the concept of an ”autoimmune OCD” subtype?

Läs studien i sin helhet här: https://www.nature…